Säännöt

Yhdistyksen nimi on Kajaanin Korvenpojat ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki ja kielenä suomi.
Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä lippukunnaksi.

2.§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Lippukunta toteuttaa tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat yhteiskunnallinen, uskonnollinen ja kansainvälinen kasvatus.
Näitä tarkoitusperiaatteita toteutetaan johtajakoulutuksen, kokousten, kurssien, leirien, retkien ja ikäkausittain toteutettavan partio-ohjelman avulla.
Lippukunnan harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta.
Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

3.§ Jäsenet

Lippukunnan jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus.

Lippukunnan varsinaisia eli A-jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. 
Holhoojan suostumuksella voidaan jäseneksi hyväksyä jokainen 7 vuotta täyttänyt henkilö, joka haluaa osallistua partiotoimintaan. Nämä jäsenet ovat B-jäseniä.

Kannattajajäsenenä voi olla oikeuskelpoinen yritys, yhteisö tai yksityinen henkilö.

Lippukunnan kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.

4.§ Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat lippukunnan kevätkokouksen vahvistaman jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Lippukunta voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n keräämään lippukunnan kevätkokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

5.§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota lippukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai vuosikokouksen pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa lippukunnasta, jos hän toimii lippukunnan tarkoitusperiä vastaan. Jäsenen, joka ei viimeksi kuluneen vuoden aikana ole osallistunut lippukunnan toimintaan eikä maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut jäsenmaksua, voi hallitus erottaa.

6.§ Hallinto

Lippukunnan hallintoa ja omaisuutta hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan kahdesta seitsemään varajäsentä, joille määritellään kutsumisjärjestys. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen tulee olla lippukunnan A-jäsen. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varsinaisista jäsenistä varapuheenjohtajan.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan lippukunnanjohtajaksi ja varapuheenjohtajaa lippukunnan apulaisjohtajaksi.
Hallitus voi valita keskuudestaan tai kutsua tehtävään sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus määrittelee varajäsenten kutsumisjärjestyksen.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi.

7.§ Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja yksin tai lippukunnan apulaisjohtaja yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. 

8.§ Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
 
9.§ Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto

Lippukunnan taustayhteisönä on Kajaanin evankelis-luterilainen seurakunta. Taustayhteisö tukee lippukunnan toimintaa taloudellisesti. Lippukunta noudattaa toiminnassaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen 2 §:n asettamissa puitteissa.
Lippukunnalla ja taustayhteisöllä voi olla taustayhteisösopimus, jossa määritellään yhteistoiminta.

Lippukunnalla voi olla toimintansa tukena aikuisista muodostettu vanhempainneuvosto. Vanhempainneuvostoa kutsutaan tukivartioksi.

Taustayhteisön ja vanhempainneuvoston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus lippukunnan varsinaisissa ja hallituksen kokouksissa.

10.§ Lippukunnan varsinaiset kokoukset

Lippukunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Lippukunnan kevätkokous pidetään vuosittain toukokuun aikana.
Kevätkokouksessa käsitellään:
1. Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus.
2. Toiminnantarkastajien lausunto.
3. Päätetään tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
4. Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksut sekä kokouksen päätöksen mukaisesti voidaan valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut.
5. Päätetään seuraavan toimintakauden toiminnan- ja talouden päätoimintalinjat.
6. Käsitellään hallitukselle 31.3. mennessä jätetyt aloitteet.
7. Käsitellään muut hallitukselle ennen kevätkokousta jätetyt asiat.

Lippukunnan syyskokous pidetään vuosittain marraskuun aikana.
Syyskokouksessa käsitellään:
1. Tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
3. Vahvistetaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä.
4. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
5. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.
6. Valitaan lippukunnan edustajat piirin kokouksiin.
7. Käsitellään hallitukselle 30.9. mennessä jätetyt aloitteet.
8. Käsitellään muut hallitukselle ennen syyskokousta jätetyt asiat.

11.§ Hallituksen tehtävät

Lippukunnan hallituksen tehtävänä on
1. edustaa lippukuntaa.
2. suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa.
3. käsitellä jäsenten hyväksyminen lippukuntaan.
4. pitää jäsenluetteloa.
5. käsitellä ja esitellä vuosikokoukselle jäsenten erottaminen lippukunnasta.
6. kutsua koolle lippukunnan sääntömääräiset kokoukset ja sääntöjen mukaisesti ylimääräinen kokous.
7. valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio ja muut lippukunnan kokouksille sääntöjen mukaan esitettävät asiat.
8. toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset.

12.§ Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on
1. johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen Suomen Partiolaiset ry:n määräysten ja yleisten ohjeiden mukaan.
2. kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa.
3. pitää yhteyttä partiolaisten vanhempiin, partiopiiriin, taustayhteisöön ja muihin lippukuntiin.

13.§ Kokouskutsut

Lippukunnan kokous on kutsuttava koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti kokoontumistilojen ilmoitustauluilla ja paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään 1/10 lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii hallitukselta kirjallisesti tai mikäli hallitus pitää sitä muuten tarpeellisena.

14.§ Ohjesäännöt

Lippukunnan johtajan, hallituksen ja muiden toimihenkilöiden tehtävien ja toiminnan ohjaamisen tarkempaa säätelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

15.§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kahdessa vähintään kolmen viikon väliajoin pidettävissä lippukunnan kokouksissa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Muutokset astuvat voimaan, kun ne on yhdistysrekisteriin merkitty.

16.§ Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä kahdessa vähintään kolmen viikon väliajoin pidettävissä lippukunnan kokouksissa, jos purkamisesta on kokouskutsussa mainittu ja jos purkamista kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä

Lippukunnan omaisuus ja varat luovutetaan Kajaanin evankelis-luterilaiselle seurakunnalle.

17.§ Tulkinta

Niissä tapauksissa, joista säännöissä ei ole erikseen määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.


Nämä säännöt on hyväksytty lippukunnan kokouksessa syyskuun 25. päivänä 2013.